Noun Definition

jiao

1.Definition: 10 jiao equal 1 yuan in China

Category: General