Noun Definition

leishmania

1.Definition: flagellate protozoan that causes leishmaniasis

Category: Animals