Noun Definition

nitrosobacteria

1.Definition: soil bacteria that oxidize ammonia to nitrites

Category: Animals