Noun Definition

qiang

1.Definition: the Tibeto-Burman language spoken in Sichuan

Related Noun(s):qiangic

Category: General