Noun Definition

qiangic

1.Definition: the Tibeto-Burman language spoken in Sichuan

Related Noun(s):qiang

Category: General